A markup language for describing interactive humanoid robot presentations

Yoshitaka Nishimura*, Shinichiro Minotsu, Hiroshi Dohi, Mitsuru Ishizuka, Mikio Nakano, Kotaro Funakoshi, Johane Takeuchi, Yuji Hasegawa, Hiroshi Tsujino

*Corresponding author for this work

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

11 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A markup language for describing interactive humanoid robot presentations'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science