Foreword: Special section on VLSI design and CAD algorithms

Akihisa Yamada*, Yoshinobu Higami, Kazuyoshi Takagi, Motoki Amagasaki, Makoto Ikeda, Tohru Ishihara, Kazuhito Ito, Kimiyoshi Usami, Kenichi Okada, Seiji Kajihara, Mineo Kaneko, Hiroshi Kawaguchi, Shinji Kimura, Atsushi Kurokawa, Yuichiro Shibata, Kenshu Seto, Tian Song, Yasuhiro Takashima, Atsushi Takahashi, Takashi TakenakaNozomu Togawa, Hiroyuki Tomiyama, Shigetoshi Nakatake, Yuichi Nakamura, Masanori Hashimoto, Kiyoharu Hamaguchi, Hiroyuki Higuchi, Tetsuya Hirose, Daisuke Fukuda, Takeshi Matsumoto, Yukiya Miura, Shin Ichi Minato, Fumihiro Minami, Shigeru Yamashita, Yasushi Yuminaka, Masaya Yoshikawa, Takayuki Watanabe

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)2366
Number of pages1
JournalIEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
VolumeE97A
Issue number12
DOIs
Publication statusPublished - 2014 Dec 1

ASJC Scopus subject areas

  • Signal Processing
  • Computer Graphics and Computer-Aided Design
  • Electrical and Electronic Engineering
  • Applied Mathematics

Cite this