IMIS 2008 message from the workshop organizers MUE 2008

Seong Moo Yoo*, Bonam Kim, Hui Huang Hsu, Ilsun You, Jong Hyuk Park, Minyi Guo, Ching Hsien Hsu, David Simplot-Ryl, Edwin H.M. Sha, Hai Jin, Javier Lopez, Shu Ching Chen, Tatsuya Yamazaki, Junmo Yang, Wen Tzeng Huang, Akiyo Nadamoto, Chengcui Zhang, Ching Sheng Wang, Chunming Rong, Frode Eika SandnesGeyong Min, Howard Leung, Hyobeom Ahn, Hyunju Kim, Indrakshi Ray, Isabelle Simplot-Ryl, Ismail Khalil Ibrahim, Javier García-Villalba, Jemal H. Abawajy, Jinhua Guo, Jon Youn, Kouichi Sakurai, Kuei Ping Shih, Lawrence Y. Deng, Mei Ling Shyu, Mohammad Al-Shurman, Oh Heum Kwon, Pedro M. Ruiz, Pilar Herrero, Q. Shi, Qun Jin, Seungjin Park, Sang Hyuk Son, Whai En Chen, Witold Pedrycz, Xiaofeng Chen, Yin Fu Huang

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'IMIS 2008 message from the workshop organizers MUE 2008'. Together they form a unique fingerprint.