Message from MENS-12 symposium chairs

Yoshiaki Kakuda*, Yufeng Wang, Jianhua Ma, Qun Jin, Zhingming Cai, Chin Chih Chang, Yinong Chen, Felicita Di Giandomenico, Juergen Dunkel, Xinxin Fan, Cheng Fu, Ruijun He, Teresa Higuera, Eitaro Kohno, Runhe Huang, Ruidong Li, Miroslaw Malek, Tomoyuki Ohta, Yizhi Ren, Achim RettbergKenichi Takahashi, Athanasios V. Vasilakos, Feng Xia, Baoliu Ye, Deqing Zou

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Cite this