The Japanese space gravitational wave antenna - DECIGO

Seiji Kawamura*, Takashi Nakamura, Masaki Ando, Naoki Seto, Kimio Tsubono, Kenji Numata, Ryuichi Takahashi, Shigeo Nagano, Takehiko Ishikawa, Mitsuru Musha, Ken Ichi Ueda, Takashi Sato, Mizuhiko Hosokawa, Kazuhiro Agatsuma, Tomotada Akutsu, Koh Suke Aoyanagi, Koji Arai, Akito Araya, Hideki Asada, Yoichi AsoTakeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Yoshiharu Eriguchi, Masa Katsu Fujimoto, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Katsuhiko Ganzu, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Kunihito Ioka, Koji Ishidoshiro, Yousuke Itoh, Shogo Kamagasako, Nobuyuki Kanda, Nobuki Kawashima, Hiroyuki Kirihara, Kenta Kiuchi, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Hiroo Kunimori, Kazuaki Kuroda, Kei ichi Maeda, Hideo Matsuhara, Yasushi Mino, Osamu Miyakawa, Shinji Miyoki, Hiromi Mizusawa, Toshiyuki Morisawa, Shinji Mukohyama, Isao Naito, Noriyasu Nakagawa, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Choetsu Nozawa, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Akira Okutomi, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Masaaki Sakagami, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Shuichi Sato, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Kentaro Somiya, Hajime Sotani, Naoshi Sugiyama, Hideyuki Tagoshi, Tadayuki Takahashi, Hirotaka Takahashi, Ryutaro Takahashi, Tadashi Takano, Takahiro Tanaka, Keisuke Taniguchi, Atsushi Taruya, Hiroyuki Tashiro, Masao Tokunari, Shinji Tsujikawa, Yoshiki Tsunesada, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Jun'ichi Yokoyama, Chul Moon Yoo, Shijun Yoshida, Taizoh Yoshino

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

418 Citations (Scopus)

Abstract

DECi-hertz Interferometer Gravitational wave Observatory (DECIGO) is the future Japanese space gravitational wave antenna. It aims at detecting various kinds of gravitational waves between 1 mHz and 100 Hz frequently enough to open a new window of observation for gravitational wave astronomy. The pre-conceptual design of DECIGO consists of three drag-free satellites, 1000 km apart from each other, whose relative displacements are measured by a Fabry-Perot Michelson interferometer. We plan to launch DECIGO in 2024 after a long and intense development phase, including two pathfinder missions for verification of required technologies.

Original languageEnglish
Pages (from-to)S125-S131
JournalClassical and Quantum Gravity
Volume23
Issue number8
DOIs
Publication statusPublished - 2006 Apr 21

ASJC Scopus subject areas

  • Physics and Astronomy (miscellaneous)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Japanese space gravitational wave antenna - DECIGO'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this